Vrijwilligerswetgeving

1. Gegevens Club

Movimento vzw Mortsel, Armand Segerslei 10, 2640 Mortsel, 0476/95 27 98, bestuur@movimento.be
Movimento vzw Hove, De Ster 52, 2540 Hove, 0476/95 27 98, bestuur@movimento.be
Doelstelling:
De vereniging heeft tot doel turnen als groepsgebeuren met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van elk individu te organiseren. Movimento vzw is een turnkring die zowel het recreatief, als het competitief turnen aanbiedt.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

2. Verzekeringsinformatie

Niet-leden
Waarborg waarvoor een verzekeringspolis werd afgesloten :
– De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid.
Maatschappij waarbij polis werd afgesloten :
– ETHIAS – polis 45.262.250

Leden
Waarborg waarvoor een verzekeringspolis werd afgesloten :
– De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid.
– Persoonlijke ongevallen en rechtsbijstand
Maatschappij waarbij polis werd afgesloten :
– ETHIAS – polis 45.262.556

3. Geheimhoudingsplicht

Als vrijwilliger ben je gehouden tot de geheimhoudingsplicht zoals omschreven in het hiernavolgend artikel 458 van het strafwetboek:
“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht deze geheimen bekend te maken, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank (of het equivalent daarvan in EURO).”

Voor meer uitleg over “de vrijwilligerswetgeving”, klik hier.
Informatiecampagne “kostenvergoeding”, klik hier.